06-29566722
raymond@reisprofessionals.nl

ANVR-BOEKINGSVOORWAARDEN

Deze ANVR- Boekingsvoorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond tot stand
gekomen in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfregulering, zijn herzien in september
2011 en gelden voor reizen met vertrek nà 31 maart 2012.
U kunt deze voorwaarden ook nalezen op www.anvr.nl.

INHOUD
Artikel 1 Inleidende bepalingen
Artikel 2 De opdracht in het algemeen
Artikel 3 De reserveringsopdracht
Artikel 4 Betalingen
Artikel 5 Aansprakelijkheid
Artikel 6 Documenten
Artikel 7 Rente en incassokosten
Artikel 8 Klachten
Artikel 9 Geschillen
Artikel 10 Nakomingsgarantie
Artikel 1 Inleidende bepalingen

1. In deze ANVR-Boekingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Reisagent: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en bemiddelt
bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen.
Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere
dienstverleners op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de
reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke
voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.
Reiziger:
a. de opdrachtgever (aanmelder), of
b. degene te wiens behoeve de door de reisagent verrichte diensten zijn bedongen en die
dat beding heeft aanvaard.
Opdracht: de overeenkomst tussen de reiziger en de reisagent, waarbij de reisagent zich
jegens de reiziger verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen, zulks in de
ruimste zin des woords.
Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van
10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen, tenzij de reisagent
uitdrukkelijk aangeeft dat voor hem andere openingstijden gelden.

2. De ANVR-reisagent (of het boekingskantoor) is een dienstverlener op het gebied van
reizen. Hij kan informeren, adviseren en reserveringen maken. De reisagent verleent deze
diensten in opdracht van de reiziger. De ANVR-Boekingsvoorwaarden zijn van toepassing
op alle vormen van dienstverlening van de reisagent. Hierop zijn enkele uitzonderingen.

3. Als de reiziger een reis boekt van een ANVR-reisorganisator, waarop de ANVRReisvoorwaarden van toepassing zijn, dan gelden deze ANVR-Reisvoorwaarden voor het
hele traject: van advisering tot en met de uitvoering van de pakketreis. Als de reisagent 2
zelf, op eigen naam reizen organiseert, of reizen verkoopt van een touroperator die niet in
Nederland is gevestigd, wordt hij voor die reis aangemerkt als reisorganisator. Ook op die
reis zijn de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing.

4. De reisagent kan een reservering voor de reiziger maken. Hij brengt dan een
overeenkomst tot stand tussen de reiziger en de door de reiziger gekozen dienstverlener.
De reisagent is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Hij kan bijvoorbeeld
reserveringen maken voor losse vliegtickets, treinkaartjes, theatertickets en hotelkamers,
en verzekeringen voor de reiziger afsluiten.

5. De reisagent is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via hem gereserveerde
diensten. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener,
bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotelier, van toepassing. De reisagent is
uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door hem zelf
verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de
reservering.

6. De reisagent kan, mits dit van tevoren aan de klant bekend wordt gemaakt, voor het
verlenen van zijn diensten een tarief in rekening brengen.

 

Artikel 2 De opdracht in het algemeen

1. De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van
de reiziger, alsmede het ten behoeve van de reiziger zo mogelijk reserveren van de door
hem gewenste diensten.

2. De opdrachtgever is jegens de reisagent en dienstverlener gebonden na het verstrekken
van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven.

3. De (opdracht-)bevestiging zal in het algemeen direct aan de opdrachtgever kunnen
worden meegegeven, in welk geval deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de
bevestiging omschreven overeenkomst.

4. In het geval de opdrachtbevestiging niet onmiddellijk kan worden meegegeven en door de
reisagent wordt nagezonden, kan de opdrachtgever binnen twee werkdagen na ontvangst
reclameren. Indien niet wordt gereclameerd geldt de opdrachtbevestiging als bewijs voor
het bestaan van de overeenkomst en de inhoud daarvan. Een en ander laat onverlet de
mogelijkheid voor de opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.

5. Bij boeking via internet richt de reisagent het boekingsproces zodanig in dat de reiziger er
vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Door de
bevestiging van de boeking door de reisagent is de reiziger aan deze overeenkomst
gebonden.

6. De opdrachtgever is zowel jegens de reisagent als jegens de dienstverlener voor het
geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de dienstverlening door de
reisagent. De overige reizigers zijn voor hun aandeel in de overeengekomen
dienstverlening aansprakelijk.

 

Artikel 3 De reserveringsopdracht

1. Informatieplicht opdrachtgever
De opdrachtgever zal de, voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan,
benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s)
verstrekken aan de reisagent. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn 3
mobiele telefoon en e-mailadres. De opdrachtgever zal informatie verstrekken over
hemzelf en door hem aangemelde reizigers met betrekking tot lichamelijke en/of
geestelijke situatie, over andere relevante - waaronder medische - aspecten, alsmede
over beperkte mobiliteit, of de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en/of
mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers.
Indien de opdrachtgever in zijn informatieplicht te kort schiet, komen de eventueel daaruit
voortvloeiende negatieve financiële gevolgen voor diens rekening.

2. Prijswijzigingen
De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de
dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden
doorgegeven en doorberekend.

3. Annuleringen/wijzigingen door de opdrachtgever
Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen
op werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien op
verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden
aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in
rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening
gebrachte annulerings- of wijzigingskosten, ook zijn de kosten die de reisagent moet
maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen.

4. Alle mededelingen van de reisagent of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht
aan de opdrachtgever.

 

Artikel 4 Betalingen

1. De verschuldigde bedragen dienen binnen de door de reisagent aangegeven termijn te
zijn voldaan. De reisagent is bevoegd - zonodig in naam en voor rekening van de
desbetreffende dienstverlener(s) - de verschuldigde bedragen te incasseren.

2. De reisagent kan bij het verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling verlangen,
welke in ieder geval niet hoger zal zijn dan conform de voorwaarden van de (eventueel)
betrokken dienstverlener(s).

3. Het restant van het verschuldigde dient uiterlijk op de in de bevestiging, c.q. factuur,
genoemde datum door de reisagent te zijn ontvangen. Bij eventuele afwijkingen tussen
bevestiging en factuur geldt de bevestiging.

4. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en worden de
overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel)
betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. De reisagent heeft alsdan het recht de
aan de annulering verbonden kosten in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de
ontvangen aanbetaling(en).

5. Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de opdrachtgever.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

1. De reisagent zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht
nemen.

2. De reisagent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van
de betrokken dienstverlener(s) zoals bedoeld in artikel 1 lid 1, noch voor de juistheid van
de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. De reisagent draagt geen 4
verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en andere
informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of
uitgegeven.

3. Voor zover de reisagent zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade
lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van
de reisagent beperkt tot maximaal de door de reisagent gefactureerde diensten.

4. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door
middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel
ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in
het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door
het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen),
worden uitgesloten.

5. De reisagent is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel
en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of
in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij
zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.

6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden
mede ten behoeve van het personeel van de reisagent.

 

Artikel 6 Documenten

1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door de reisagent algemene op
de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en
eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt.

2. De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende
informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen
informatie intussen niet is gewijzigd.

3. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde
documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de
eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

4. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig)
document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij de
reisagent heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan
hem kan worden toegerekend, of de reisagent tekort is geschoten in zijn in lid 1 bedoelde
informatieverplichting.

5. Door of vanwege de reisagent kan de reiziger informatie worden verstrekt over de
mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een
reisverzekering.

 

Artikel 7 Rente en incassokosten

1. De reiziger die niet tijdig aan de geldelijke verplichting jegens de reisagent heeft voldaan,
is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd, tenzij de
voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage
voorschrijven. 5

2. Voorts is de reiziger gehouden tot vergoeding van in redelijkheid door de reisagent of
dienstverlener gemaakte buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 8 Klachten

1. Klachten over een door de reisagent gemaakte reservering en/of over door de reisagent
verstrekte adviezen en informatie, dienen binnen één maand na kennisname door de
reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij de reisagent te worden
ingediend.

2. De reisagent zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een
inhoudelijke reactie geven.

 

Artikel 9 Geschillen

1. a. Als de klacht niet tijdig tot tevredenheid wordt opgelost, of als ter zake geen
genoegdoening wordt verschaft, kan de reiziger tot uiterlijk drie maanden na de
schriftelijke reactie als bedoeld in artikel 8 lid 2 het geschil voorleggen aan de
Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen die niet
handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
b. De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden, vastgelegd in het
desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij
wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een
vergoeding verschuldigd.

2. a. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van
deze boekingsvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op
grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
b. De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de in het vorige lid genoemde
bindende adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te
wenden.
Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te
nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.
c. Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de gereserveerde dienst(en)
(of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke
vertrekdatum). Vorderingen ter zake van letselschade verjaren één jaar na afloop van
de gereserveerde dienst(en) (of indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar
na de oorspronkelijke vertrekdatum). Partijen zijn aan de in dit lid genoemde termijnen
gehouden tenzij het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is
dat de reisagent op deze termijnen een beroep doet.

 

Artikel 10 Nakomingsgarantie

1. De ANVR staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de
Geschillencommissie Reizen door haar leden, tenzij het lid het bindend advies binnen
twee maanden na de verzending ervan, ter vernietiging aan de rechter voorlegt.
Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in
stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.

2. De garantstelling door de ANVR is beperkt tot € 10.000,- per bindend advies.
De ANVR verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat de consument die op
deze garantie een beroep doet, zijn vordering op grond van het bindend advies tot
maximaal het uitgekeerde bedrag aan de ANVR overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de
honorering van zijn beroep op de nakomingsgarantie. Voor het eventuele meerdere biedt 6
de ANVR de consument de mogelijkheid zijn vordering eveneens over te dragen aan de
ANVR, tenzij de ANVR van mening is dat de incassoprocedure op het lid geen kans van
slagen heeft, dan wel het lid onvoldoende verhaalsmogelijkheden biedt, of dat de kosten
van zo'n procedure gerelateerd aan het mogelijke resultaat door de ANVR te hoog
worden ingeschat.

3. De ANVR verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door de
Geschillencommissie Reizen op zitting is behandeld en een eindbeslissing is gewezen, van
één van de volgende situaties sprake is:
- aan het lid is surséance van betaling verleend; of
- het lid failliet is verklaard; of
- de bedrijfsactiviteiten van het lid feitelijk zijn beëindigd. Bepalend voor deze laatste situatie
is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een
eerdere datum, waarvan de ANVR aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk
zijn beëindigd.

4. Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist dat de reiziger daarop schriftelijk een
beroep doet bij de ANVR (www.anvr.nl).

Baarn, 18 oktober 2011

© Copyright ANVR